Website Banner
     
   
   
     
 
 
     
     
 
 
 เกาหลี “Korea”  
  ..........................................
 
 ฮ่องกง “Hongkong”  
  ..........................................
 
 พม่า “Myanmar”  
  ..........................................
 
 จีน  “China”  
  ..........................................
 
 บาหลี “Bali”  
  ..........................................
 
 เวียดนาม  
  ..........................................
 
 ญี่ปุ่น Japan”  
  ..........................................
 
 โปรแกรมทัวร์เมือง/ประเทศอื่นๆ  
 
     
     
     
 
   
 ทัวร์ภาคเหนือ  
   .............................................  
   
 ทัวร์ภาคใต้  
   .............................................  
   
 ทัวร์ภาคตะวันออก  
   .............................................  
   
 ทัวร์ภาคตะวันตก  
   .............................................  
   
 ทัวร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
   .............................................  


     
     
   
     
 
 
     
 
 
     
 
 
     
     
 
 
     
   
     


  
 


 
GA001 B บาหลี 3 วัน 2 คืน เช้า - เย็น
 

  มนต์เสน่ห์...บาหลี 3 วัน 2 คืน - Garuda Indonesia (GA)
        คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ G ประตู 4 เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนเดินทาง นำท่านออกเดินทางสู่จาก้าตาร์ โดยสายการบิน การ์รูด้าอินโดนีเซีย  เที่ยวบินที่ GA 865 (อาหารบนเครื่อง)
         ถึงสนามบินจาการ์ต้าเพื่อแวะต่อเครื่องสู่ เมืองเดนพาซาร์ (บาหลี) นำท่านเดินทางสู่ เมืองเดนพาซาร์ (บาหลี) โดยสายการบิน การูด้าอินโดนีเซีย เที่ยวบิน GA410(อาหารบนเครื่อง) เดินทางถึงสนามบินงูห์ราลัย เกาะบาหลี เมืองเดนพาซาร์เมืองเอกของเกาะ
         ค่ำรับประทานอาหารเย็น  ณ ภัตตาคารซีฟู๊ด  ณ หาดจิมบารัน
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักMERCUREHARVESTLANDHOTEL , ASTONDENPASARHOTELหรือเทียบเท่า

**กำหนดการเดินทาง วันที่ 26-28 เม.ย. // 4-6 , 11-13, 24-26 พ.ค. // 7-9 , 28-30 มิ.ย.
 
   
 
GA002 A บาหลี บุโรพุทโธ 5 วัน 4 คืน เช้า-เย็น

บาหลี มหาบุโรพุทโธ 5 วัน 4 คืน - Garuda Indonesia (GA)
         คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ G ประตู 4 เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนเดินทาง นำท่านออกเดินทางสู่จาก้าตาร์ โดยสายการบิน การ์รูด้าอินโดนีเซีย  เที่ยวบินที่ GA 865 (อาหารบนเครื่อง)
         ถึงสนามบินจาการ์ต้าเพื่อแวะต่อเครื่องสู่ เมืองเดนพาซาร์ (บาหลี) นำท่านเดินทางสู่ เมืองเดนพาซาร์ (บาหลี) โดยสายการบิน การูด้าอินโดนีเซีย เที่ยวบิน GA410 (อาหารบนเครื่อง)
         เดินทางถึงสนามบินงูห์ราลัย เกาะบาหลี เมืองเดนพาซาร์เมืองเอกของเกาะ ค่ำ รับประทานอาหารเย็น  ณ ภัตตาคารซีฟู๊ด  ณ หาดจิมบารัน
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก MERCUREHARVESTLAND HOTEL , ASTONDENPASAR HOTEL หรือเทียบเท่า
**กำหนดการเดินทาง วันที่ 2-6 , 9-13 , 22-26 พ.ค. 5-9 , 26-30 มิ.ย. 56
   
 
GA002 B บาหลี บุโรพุทโธ 4 วัน 3 คืน เช้า-เย็น

บาหลี มหาบุโรพุทโธ 5 วัน 4 คืน - Garuda Indonesia (GA)
        คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ G ประตู 4 เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนเดินทาง นำท่านออกเดินทางสู่จาก้าตาร์ โดยสายการบิน การ์รูด้าอินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ GA 865 (อาหารบนเครื่อง)
        ถึงสนามบินจาการ์ต้าเพื่อแวะต่อเครื่องสู่ เมืองเดนพาซาร์ (บาหลี) นำท่านเดินทางสู่ เมืองเดนพาซาร์ (บาหลี) โดยสายการบิน การูด้าอินโดนีเซีย เที่ยวบิน GA410 (อาหารบนเครื่อง) เดินทางถึงสนามบินงูห์ราลัย เกาะบาหลี เมืองเดนพาซาร์เมืองเอกของเกาะ ค่ำรับประทานอาหารเย็น  ณ ภัตตาคารซีฟู๊ด ณ หาดจิมบารัน จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก MERCUREHARVESTLAND HOTEL , ASTONDENPASAR HOTELหรือเทียบเท่า
**กำหนดการเดินทาง วันที่ 3-5 , 10-13, 23-26 พ.ค. // 6-9 , 27-30 มิ.ย. 56
   
   
   
   
บริษัท เสน่ห์บัวชมพู จำกัด
Address : 222/166 หมู่บ้านสราญสิริรามอินทรา ซอย 23
ถนนปัญญาอินทรา แขวงบางชันเขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510เปิดทำการทุกวัน
Tel : 02-548-0669, 086-848-0352
Fax : 02-548-0669
   .
.
.
.
.
.
.
.
.
   CONTACT US

www.sanaebuachomputour.com
Current Pageid = 15